Bijlage I: Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:
The M Bar
t.a.v. The M Bar Weborder
Westzanerdijk 134
1507 AL Zaandam
klantenservice@thembar.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst* herroep/herroepen*

Besteld op

Ontvangen op

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) 
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

* Doorhalen wat niet van toepassing is.